آینده را با ما تجربه کنید

کارشناس IT

تهران دپارتمان IT

کارشناس فروش در واحد زخم و استومی

تهران واحد زخم و استومی

کارشناس امور مناقصات و قراردادها

تهران واحد اداری

کارشناس فروش بخش مغز و اعصاب NMD

تهران واحد مغز و اعصاب

کارشناس فروش تجهیزات عروق محیطی و انکولوژی

تهران واحد عروق محیطی و انکولوژی

کارشناس اداری و رزرواسیون

تهران واحد اداری

کارشناس فنی تجهیزات پزشکی

تهران واحد خدمات پس از فروش

حسابدار

تهران واحد مالی

کارشناس پشتیبانی فروش

تهران واحد اداری

مدیر محصول MRI,CT / Ultrasound

تهران دپارتمان تصویربرداری

کارشناس فروش بخش تصویربرداری (MRI, CT Scan or sonography)

تهران دپارتمان تصویربرداری

کارشناس وصول مطالبات

تهران واحد اداری