آینده را با ما تجربه کنید

موقعیت های شغلی آتی

تهران

کارشناس فروش در واحد زخم و استومی

تهران واحد زخم و استومی

کارشناس اداری

تهران واحد اداری

کارشناس فروش واحد گوارش

تهران واحد گوارش

کارشناس فروش محصول MRI,CT

تهران دپارتمان تصویربرداری

سرپرست بازاریابی

تهران واحد گوارش

کارشناس فنی تجهیزات پزشکی

تهران واحد خدمات پس از فروش

کارشناس فنی الکترونیک

تهران واحد خدمات پس از فروش

کارشناس بازرگانی

تهران دپارتمان بازرگانی