آینده را با ما تجربه کنید

موقعیت های شغلی آتی

تهران

کارشناس فروش تصویربرداری

تهران دپارتمان تصویربرداری

اپلیکیشنیست التراسوند

تهران دپارتمان تصویربرداری

کارشناس فروش در واحد زخم و استومی

تهران واحد زخم و استومی

کارشناس اداری

تهران واحد اداری

حسابدار

تهران واحد مالی

کارشناس منابع انسانی

تهران منابع انسانی